Algemene Voorwaarden

Bij de berekening van de prijs zijn wij uitgegaan van het loon- en prijspeil per 1 januari 2006 geldende tot 1 januari 2007

Indien zich na 1 januari 2007 prijswijzigingen voordoen, dan zullen de meerdere of mindere kosten worden verrekend met het door de overheid voor te schrijven percentage, of een door onze accountant opgemaakt rapport.

Bij éénmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en desinfecteermiddelen zijn in de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp, reinigings en desinfecteermiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

De opdrachtgever zal de aannemer de mogelijkheid bieden afval voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook in de door de opdrachtgever beschikbare ruimte af te voeren.

De prijs is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden geconstateerde of opgegeven oppervlakte, respectievelijk aangenomen bezetting, aankleding en bestemming van het project.

De beëindiging van de overeenkomst zal door beide partijen schriftelijk 1 maand bedragen.

Facturering zal in het algemeen in de eerste week van de kalendermaand plaatsvinden ( achteraf nadat de werkzaamheden 1 maand zijn uitgevoerd ). Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Wij streven ernaar om onze personeelsleden, zowel uit ergonomisch, economisch, en technisch oogpunt uitsluitend met kwalitatief zeer goede materialen te laten werken. Wij betrekken onze machines, materialen en milieu vriendelijke ver- en gebruiksmiddelen dan ook uitsluitend bij betrouwbare specialisten op dit terrein.

Inschrijven

Adresgegevens

Bezoekadres:
Oranjeboomstraat 258-B
3071 BM Rotterdam
 
Correspondentieadres:
Zeilmakersstraat 2
3025 nv Rotterdam
 
Tel: 010 - 245 94 17
Fax: 010 - 245 94 17
Mob: 06 21 69 70 27
 
Internet: http://www.tettey.nl
E-mail:
 
Overig:
K.v.K. Rotterdam: 24296672
BTW nr: NL2037.51.371.B01

Routebeschrijving

Als u hier klikt dan krijgt u de route- beschrijving vanaf de door u gewenste locatie.